Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie Piękna Ziemia Gorczańska
ul. Orkana 1, 34-730 Mszana Dolna
(Budynek przy światłach kierunek Lubomierz naprzeciwko cukierni Potaczek)
Godziny pracy biura: od 7:30 do 15:30

1/2018/OW

Informacja nr 1/2018/OW o planowanej do realizacji operacji własnej

 

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Piękna Ziemia Gorczańska(LGD), realizując strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2023 ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, informuje o zamiarze realizacji operacji własnej, o której mowa w art. 17 ust 6 Ustawy z dn. 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378 ze zm.) w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

 

Operacja będzie realizowana przez Stowarzyszenie Piękna Ziemia Gorczańska jako operacja własna pod warunkiem, że żaden inny podmiot uprawniony do otrzymania wsparcia w terminie 30 dni od zamieszczenia niniejszej informacji na stronie www.lgd.mszana.pl, nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takiej operacji.

 

Jeżeli chociaż jeden podmiot, uprawniony do otrzymania wsparcia, zgłosi zamiar realizacji ww. operacji, LGD w terminie 3 miesięcy ogłosi nabór wniosków w tym zakresie.

 

Informacje udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Piękna Ziemia Gorczańska.

 

Termin składania zgłoszenia zamiaru realizacji operacji: od 30.12.2017 do 29.01.2018

 

Miejsce składania zgłoszenia: bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Piękna Ziemia Gorczańska,  34-730 Mszana Dolna ul. Orkana 1 w godz. od 9:00 do 14:00,

 

Zakres tematyczny operacji: Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych. Wsparcie dotyczy operacji realizowanej w ramach zakresu określonego w § 2 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 (Dz. U.2015 poz. 1570 z późn. zm.), zwanym dalej „rozporządzeniem LSR”.

 

Operacja ma realizować następujące cele i przedsięwzięcia ujęte w LSR:

Cel ogólny: Piękna i przedsiębiorcza Ziemia Gorczańska

Cel szczegółowy 1.2 Wsparcie aktywności społecznej

Przedsięwzięcie 1.2.4 Edukacja w zakresie innowacji i integracja branży turystycznej obszaru LGD

Planowane do osiągnięcia w wyniku realizacji operacji własnej wskaźniki:

Wskaźnik produktu: Liczba wydarzeń/zadań integracyjnych i/lub aktywizacyjnych – 5 szt.

 

Dodatkowe warunki udzielenia wsparcia:

  • Realizacja operacji własnej musi dotyczyć całego obszaru LSR – oznacza to, że uczestnikami zadań lub ich części realizowanych w ramach operacji będą podmioty/osoby mające miejsce zamieszkania/siedzibę lub oddział na obszarze objętym LSR (gmina Mszana Dolna, miasto Mszana Dolna, gmina Niedźwiedź)
  • Operacja realizuje co najmniej 5 wydarzeń /zadań integracyjnych  i/lub aktywizacyjnych

 

Podmioty uprawnione do otrzymania wsparcia, maksymalna kwota pomocy oraz maksymalne poziomy wsparcia operacji:

Podmioty uprawnione do otrzymania wsparcia: podmioty określone w paragrafie 3 ust. 1-5 rozporządzenia LSR.

Maksymalna kwota pomocy na operację – 50 000 zł

 

Podmioty uprawnione do otrzymania wsparcia oraz maksymalne poziomy wsparcia operacji:

  • LGD – do 98% kosztów kwalifikowanych, min. kwota pomocy na operacje własną 40 000 zł, zaś max. kwota pomocy 50 000 zł
  • Jednostki sektora finansów publicznych – do 63,63% kosztów kwalifikowalnych
  • Podmioty wykonujące działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej – do 70% kosztów kwalifikowalnych
  • Pozostałe podmioty – 100% kosztów kwalifikowalnych

 

Wysokość środków na realizację operacji:

Wysokość środków na realizację operacji wynosi: 50 000,00 zł, przy czym minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 000 zł, zgodnie z §4 ust. 1 pkt. 6 rozporządzenia.

 

Termin realizacji: Planowany termin rozpoczęcia realizacji operacji określony we wniosku – 2018 rok.

Forma wsparcia: Refundacja

 

Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: Kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie www.lgd.mszana.pl i będą miały zastosowanie zgodnie z procedurą wyboru i oceny projektów własnych.

  • W sytuacji kiedy nie zgłosi się realizator operacji własnej uprawniony do wsparcia, projekt może być realizowany przez LGD. W takiej sytuacji zastosowanie mają lokalne kryteria wyboru operacji własnej.
  • W sytuacji, kiedy zgłosi się realizator operacji własnej, uprawniony do wsparcia, operacja własna zostaje przeniesiona na tryb konkursowy z tym zastrzeżeniem że zastosowanie mają także lokalne kryteria wyboru operacji własnej.

 

Sposób zgłaszania zamiaru realizacji operacji: Zgłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej należy składać w formie pisemnej, na formularzu, będącym zał. nr 1 do niniejszej informacji, w jednym egzemplarzu osobiście bądź przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną. O przyjęciu zgłoszenia decyduje data wpływu do Biura LGD.

 

Informacje o wymaganych dokumentach: Formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD – (znajduje się w załączniku nr 1 do informacji) wraz z załącznikami niezbędnymi do potwierdzenia spełnienia kryteriów podmiotowych uprawniających do ubiegania się o wsparcie w ramach operacji.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 

Informacja nr 1/2018/OW

 

Załącznik 1. Formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej

 

Procedura oceny i wyboru operacji własnych

 

Kryteria oceny i wyboru operacji własnych

PROJEKT MOWES - ANIMACJE DLA DZIECI PROJEKT MOVES - GASTROLUBOGOSZCZ PROJEKT MOVES -gastroOSPrzęt
Skip to content