Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie Piękna Ziemia Gorczańska
ul. Orkana 1, 34-730 Mszana Dolna
(Budynek przy światłach kierunek Lubomierz naprzeciwko cukierni Potaczek)
Godziny pracy biura: od 7:30 do 15:30

NABÓR NR 1/2017

NABÓR 1/2017

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Piękna Ziemia Gorczańska działająca na terenie Gmin: Mszana Dolna i Niedźwiedź oraz Miasta Mszana Dolna informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operację z zakresu: zgodnie z § 2 rozporządzenia wdrażanie LSR.

 PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

w ramach Poddziałania   „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego  na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wsparcie udzielane jest: w formie ryczałtu.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od  02.01.2017 do 16.01.2017

Wnioski w dwóch egzemplarzach należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Piękna Ziemia Gorczańska miejscowość: Mszana Dolna, ul. Orkana 1, w godz. od 9.00 do 14.00

Zakres tematyczny operacji:

Przedsięwzięcie nr 1.1.7 Zakładanie działalności gospodarczych

Wskaźnik produktu – Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa

Warunki udzielenia wsparcia:

1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu,

2. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)

3. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.

4. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020

Kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie LGD – www.lgd.mszana.pl oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 60%  możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów tj. 50

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – www.prow.malopolska.pl

Formularz wniosku  o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie: Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Piękna Ziemia Gorczańska oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania miejscowość Mszana Dolna, ul. Orkana 1 w godz. od 7.30 do 15.30

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 240 000,00 zł.

Wysokość premii na jedną operację wynosi 80 000,00 zł

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów:

1. Wniosek o przyznanie pomocy złożony na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami (w wersji papierowej i elektronicznej na płycie CD/DVD – w dwóch egzemplarzach).

2. Uzasadnienie beneficjenta zgodności operacji z kryteriami wyboru.

3. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych.

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem telefonu 18/2676238 w godz. od 7.30 do 15.30

 

DOKUMENTACJA APLIKACYJNA:

1. Ogłoszenie o naborze

2. Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) – wersja 2z

3.  Generator Wniosku –

4. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (.pdf) (wersja 2z)

5. Biznesplan (.docx)

6. Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (.pdf)

7. Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

9. Kryteria oceny operacji

10. Uzasadnienie beneficjenta zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru projektu

11.Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR realizowanych przez podmioty inne niż LGD oraz operacji własnych LGD

12.Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf)

13. Załącznik wykaz działek ewidencyjnych (pdf.)

14. Wniosek o płatność (.excel) – wersja 2z

15. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf)

16. Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej

17. Weryfikacja zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ( załącznik nr 2 do Wytycznej nr 2/1/2016)

PROJEKT MOWES - ANIMACJE DLA DZIECI PROJEKT MOVES - GASTROLUBOGOSZCZ PROJEKT MOVES -gastroOSPrzęt
Skip to content