Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie Piękna Ziemia Gorczańska
ul. Orkana 1, 34-730 Mszana Dolna
(Budynek przy światłach kierunek Lubomierz naprzeciwko cukierni Potaczek)
Godziny pracy biura: od 7:30 do 15:30

NABÓR NR 4/2018

NABÓR 4/2018

 

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOWARZYSZENIE PIĘKNA ZIEMIA GORCZAŃSKA działająca na terenie: Gmin: Mszana Dolna i Niedźwiedź oraz Miasta Mszana Dolna informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operację z zakresu: zgodnie z § 2rozporządzenia wdrażanie LSR

 

Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych

 

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wsparcie udzielane jest: w formie REFUNDACJI.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od  16 do 30 kwietnia 2018

Wnioski w dwóch egzemplarzach należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Piękna Ziemia Gorczańska miejscowość: Mszana Dolna, ul. Orkana 1,  w godz. od 9.00 do 14.00

 

Zakres tematyczny operacji:

Przedsięwzięcie nr 1.2.4 Edukacja w zakresie innowacji i integracja branży turystycznej obszaru LGD

Wskaźniki produktu – Liczba wydarzeń/zadań integracyjnych i/lub aktywizacyjnych – 5 szt.

 

Warunki udzielenia wsparcia:

1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu,

2. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)

3. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.

4. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020

 

Dodatkowe warunki udzielenia wsparcia:

  • Realizacja operacji  musi dotyczyć całego obszaru LSR  – oznacza to, że uczestnikami zadań lub ich części realizowanych w ramach operacji będą podmioty/osoby mające miejsce zamieszkania/siedzibę lub oddział na obszarze objętym LSR (gmina Mszana Dolna, miasto Mszana Dolna, gmina Niedźwiedź)
  • Operacja realizuje co najmniej 5 wydarzeń /zadań integracyjnych  i/lub aktywizacyjnych

 

Kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie LGD – www.lgd.mszana.pl oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 60% tj. 18 punktów możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów tj. 30 punktów

 

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – www.prow.malopolska.pl

 

Formularz wniosku  o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, frmularz umowy o udzielenie wsparcia, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie: Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Piękna Ziemia Gorczańska oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania miejscowość Mszana Dolna, ul. Orkana 1 w godz. od 7.30 do 15.30

 

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi  50 000,00 zł.

Maksymalna kwota pomocy na jedną operację – 50 000 zł

UWAGA: Maksymalna kwota pomocy przyznana na jedną  operację w wysokości 50 000 zł, stanowi jednocześnie kwotę obciążającą budżet LSR, co oznacza, że:

– w przypadku podmiotów innych niż jednostki sektora finansów publicznych, maksymalna kwota pomocy przyznana na 1 operację (tj. nie więcej niż 50 000 zł) obejmuje zarówno wkład EFRROW, jak i wymagany krajowy wkład środków publicznych

– w przypadku podmiotów będących jednostkami sektora finansów publicznych maksymalna kwota pomocy przyznana na 1 operację (tj. nie więcej niż 50 000 zł) składa się z dwóch części: 63,63% kwoty pomocy pochodzi z wkładu EFRROW, a 36,37% kwoty pomocy pochodzi ze środków własnych podmiotu (JSFP) (wymagany krajowy wkład środków publicznych).

Wysokość środków na realizację operacji wynosi: 50 000,00 zł, przy czym minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 000 zł, zgodnie z §4 ust. 1 pkt. 6 rozporządzenia.

Podmioty uprawnione do otrzymania wsparcia: podmioty określone w paragrafie 3 ust. 1-5 rozporządzenia LSR.

Podmioty uprawnione do otrzymania wsparcia oraz maksymalne poziomy wsparcia operacji:

  • Jednostki sektora finansów publicznych – do 63,63% kosztów kwalifikowalnych (kwalifikowalnych wydatków publicznych)
  • Podmioty wykonujące działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej – do 70% kosztów kwalifikowalnych
  • Pozostałe podmioty – 100% kosztów kwalifikowalnych

 

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów:

1. Wniosek o przyznanie pomocy złożony na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami (w wersji papierowej i elektronicznej na płycie CD/DVD – w dwóch egzemplarzach).

2. Uzasadnienie beneficjenta zgodności operacji z kryteriami wyboru.

3. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych.

 

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem telefonu 18/2676238 w godz. od 7.30 do 15.30

 

 

DOKUMENTACJA APLIKACYJNA:

Ogłoszenie o naborze

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY:

Wniosek o przyznanie pomocy – pdf

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełnienia – pdf

Wniosek o przyznanie pomocy – excel

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełnienia – excel

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy – otwórz

ZAŁĄCZNIKI

 

Uzasadnienie beneficjenta zgodności z lokalnymi kryteriami

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby naboru

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa – excel

Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa – pdf

Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

 

DOKUMENTY LGD

 

Kryteria oceny operacji przez LGD

Procedura oceny i wyboru operacji przez LGD

Załącznik nr 1 do Karty oceny zgodności operacji z LSR – excel

Lokalna Strategia Rozwoju

 

DOKUMENTACJA ROZLICZENIOWA:

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ:

 

Wniosek o płatność – excel

Wniosek o płatność – pdf

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwniskujących do wielokrotnego wypełniania – pdf

Instrukcja wypełnienia wniosku o płatność

Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznes planu (przykładowy wzór)

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji Biznes planu

 

UMOWA PRZYZNANIA POMOCY:

 

Formularz umowy przyznania pomocy

Załącznik nr 1do umowy przyznania pomocy – Zestawienie rzeczowo – finansowe operacji

Załącznik nr 2 do umowy przyznania pomocy – wykaz działek ewidencyjnych

Załącznik nr 3 do umowy przyznania pomocy – kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych

Załącznik nr 3A do umowy przyznania pomocy – kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych

PROJEKT MOWES - ANIMACJE DLA DZIECI PROJEKT MOVES - GASTROLUBOGOSZCZ PROJEKT MOVES -gastroOSPrzęt
Skip to content