Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie Piękna Ziemia Gorczańska
ul. Orkana 1, 34-730 Mszana Dolna
(Budynek przy światłach kierunek Lubomierz naprzeciwko cukierni Potaczek)
Godziny pracy biura: od 7:30 do 15:30

NABÓR NR 4/2017

NABÓR 4/2017

 

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA  STOWARZYSZENIE PIĘKNA ZIEMIA GORCZAŃSKA  działająca na terenie: Gmin: Mszana Dolna i Niedźwiedź oraz Miasta Mszana Dolna informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operację z zakresu: zgodnie z § 2rozporządzenia wdrażanie LSR

ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wsparcie udzielane jest: w formie REFUNDACJI.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od  8 grudnia 2017 do 2 stycznia 2018

Wnioski w dwóch egzemplarzach należy składać bezpośrednio w siedzibie  Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Piękna Ziemia Gorczańska miejscowość:  Mszana Dolna, ul. Orkana 1,  w godz. od 9.00 do 14.00, za wyjątkiem dnia  22 grudnia kiedy wnioski należy składać w godz. od 9.00 do 12.00

 

Zakres temetyczny operacji:

Przedsięwzięcie nr 1.1.6 Rozwój działalności gospodarczych

Wskaźniki produktu – Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa – 4 szt. w tym Liczba operacji ukierunkowanych na innowacje w zakresie  wprowadzenia nowych rozwiązań produktowych i/lub marketingowych – 2 szt.

Warunki udzielenia wsparcia:

1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu,

2. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)

3. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.

4. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020

Kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie LGD – www.lgd.mszana.pl oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji  wynosi: 60% możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów tj. 40

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – www.prow.malopolska.pl

Formularz wniosku  o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie: Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Piękna Ziemia Gorczańska  oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania miejscowość Mszana Dolna, ul. Orkana 1 w godz. od 7.30 do 15.30

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 917 349,00 zł.

Wysokość pomocy przyznanej na jedną operację nie może być niższa niż  25 001 zł i nie może przekroczyć 300 000 zł.  Intensywność pomocy do 70% kosztów kwalifikowalnyc.

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów:

1. Wniosek o przyznanie pomocy złożony na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami (w wersji papierowej i elektronicznej na płycie CD/DVD – w 2 egzemplarzach).

2. Uzasadnienie beneficjenta zgodności operacji z kryteriami wyboru.

3. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych.

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem telefonu 18/2676238 w godz. od 7.30 do 15.30

 

 

DOKUMENTACJA APLIKACYJNA:

 

Ogłoszenie o naborze

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY:

 

Wniosek o przyznanie pomocy – pdf

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełnienia – pdf

Wniosek o przyznanie pomocy – excel

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełnienia – excel

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

 

BIZNES PLAN

 

Biznes plan – pdf

Biznes plan – doc

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu biznes planu

Biznes plan – tabele pomocnicze

 

ZAŁĄCZNIKI

 

Uzasadnienie beneficjenta zgodności z lokalnymi kryteriami

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby naboru

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa – excel

Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa – pdf

Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

 

DOKUMENTY LGD

 

Kryteria oceny operacji przez LGD

Procedura oceny i wyboru operacji przez LGD

Załącznik nr 1 do Karty oceny zgodności operacji z LSR – excel

Lokalna Strategia Rozwoju – wrzesień 2017

 

DOKUMENTACJA ROZLICZENIOWA:

 

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ:

 

Wniosek o płatność – excel

Wniosek o płatność – pdf

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwniskujących do wielokrotnego wypełniania – pdf

Instrukcja wypełnienia wniosku o płatność

Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznes planu (przykładowy wzór)

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji Biznes planu

 

UMOWA PRZYZNANIA POMOCY:

 

Formularz umowy przyznania pomocy

Załącznik nr 1 do umowy przyznania pomocy – Zestawienie rzeczowo – finansowe operacji

Załącznik nr 2 do umowy przyznania pomocy – wykaz działek ewidencyjnych

Załącznik nr 3 do umowy przyznania pomocy – kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych

Załącznik nr 3A do umowy przyznania pomocy – kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych

PROJEKT MOWES - ANIMACJE DLA DZIECI PROJEKT MOVES - GASTROLUBOGOSZCZ PROJEKT MOVES -gastroOSPrzęt
Skip to content