Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie Piękna Ziemia Gorczańska
ul. Orkana 1, 34-730 Mszana Dolna
(Budynek przy światłach kierunek Lubomierz naprzeciwko cukierni Potaczek)
Godziny pracy biura: od 7:30 do 15:30

NABÓR NR 3/2021

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOWARZYSZENIE PIĘKNA ZIEMIA GORCZAŃSKA działająca na terenie:
Gmin: Mszana Dolna i Niedźwiedź oraz Miasta Mszana Dolna informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operację z zakresu: zgodnie z § 2 rozporządzenia wdrażanie LSRZACHOWANIA DZIEDZICTWA LOKALNEGO; PROMOWANIA OBSZARU OBJĘTEGO LSR, W TYM PRODUKTÓW LUB USŁUG LOKALNYCH; w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

Wsparcie udzielane jest: w formie REFUNDACJI.

 

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 20 maja do 2 czerwca 2021

 

Wnioski w dwóch egzemplarzach należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Piękna Ziemia Gorczańska miejscowość: Mszana Dolna, ul. Orkana 1, w godz. od 9.00 do 14.00

 

Zakres tematyczny operacji:

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE NR 1.2.7 Ochrona, udostępnianie i promocja dziedzictwa kulturowego obszaru LGD.

 

Wskaźniki produktu – Liczba zadań z udziałem podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR.

 

Wskaźnik rezultatu – Liczba odbiorców działań/zadań związanych z ochroną, udostępnianiem i promocją dziedzictwa kulturowego obszaru LGD.

 

Cel ogólny – I. Piękna i przedsiębiorcza Ziemia Gorczańska
Cel szczegółowy -1.2 Wsparcie aktywności społecznej

 

Warunki udzielenia wsparcia:

1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu,
2. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)
3. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.
4. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020

 

Kryteria wyboru operacji:
Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie LGD – www.lgd-mszana.pl oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

 

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 60% tj. 18 punkty możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów tj. 30 punktów
Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – www.prow.malopolska.pl
Formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie: Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Piękna Ziemia Gorczańska oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania miejscowość Mszana Dolna, ul. Orkana 1 w godz. od 7.30 do 15.30

 

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 150 000,00 zł
Min. całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 000,00 zł

 

Poziom dofinansowania
• do 63,63 % dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych
• do 95 % dla innych

 

Podmioty uprawnione do otrzymani wsparcia
• osoby fizyczne
• osoby prawne
– z wyłączeniem osób fizycznych i podmiotów wykonujących działalność gospodarczą w oparciu o obowiązujące przepisy prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów:
1. Wniosek o przyznanie pomocy złożony na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami (w wersji papierowej i elektronicznej na płycie CD/DVD – w dwóch egzemplarzach).
2. Uzasadnienie beneficjenta zgodności operacji z kryteriami wyboru.
3. Dokumenty dotyczące przetwarzania danych osobowych – dotyczy osób fizycznych

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem telefonu 18/2676238 w godz. od 8.30 do 14.30

 

DOKUMENTACJA APLIKACYJNA

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

FORMULARZE

 

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

 

 • Wniosek o przyznanie pomocy (*.pdf) – otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (*.pdf) – otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (*.xlsx) – otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (*.xlsx) – otwórz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (*.pdf) – otwórz

2) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

 

 • Oświadczenie (*.pdf) – otwórz
 • Oświadczenie (*.xlsx) – otwórz
 • Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa (*.pdf) – otwórz

3) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 7z)

 

 • Umowa o przyznaniu pomocy (*.pdf) – otwórz
 • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (*.pdf) – otwórz
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (*.pdf) – otwórz
 • Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (*.pdf) – otwórz
 • Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (*.pdf) – otwórz
 • Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji (*.pdf) – otwórz

Wniosek Beneficjenta o zaliczkę w przypadku, gdy Beneficjent zawarł Umowę o przyznaniu pomocy i nie ubiegał się o wypłatę zaliczki w ramach wniosku o przyznanie pomocy.

 

4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy

 

 • Umowa o przyznaniu pomocy następcy prawnemu / nabywcy określająca warunki kontynuowania realizacji operacji (*.pdf) – otwórz
 • Załącznik nr 2 do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy -Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością (*.pdf) – otwórz
 • Załącznik nr 4 do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (*.pdf) – otwórz

5) Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

 

 • Wniosek o płatność (*.pdf) – otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (*.pdf) – otwórz
 • Wniosek o płatność (*.xlsx) – otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (*.xlsx) – otwórz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (*.pdf) – otwórz

ZAŁĄCZNIKI

 

Uzasadnienie beneficjenta zgodności z lokalnymi kryteriami

 

RODO KLAUZULE 19.2 – na potrzeby przetwarzania danych osobowychFormularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

 

 

DOKUMENTY LGD

 

Kryteria oceny operacji przez LGD

Procedura oceny i wyboru operacji przez LGD

Załącznik nr 1 do Karty oceny zgodności operacji z LSR – excel

Lokalna Strategia Rozwoju

PROJEKT MOWES - ANIMACJE DLA DZIECI PROJEKT MOVES - GASTROLUBOGOSZCZ PROJEKT MOVES -gastroOSPrzęt
Skip to content