Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie Piękna Ziemia Gorczańska
ul. Orkana 1, 34-730 Mszana Dolna
(Budynek przy światłach kierunek Lubomierz naprzeciwko cukierni Potaczek)
Godziny pracy biura: od 7:30 do 15:30

NABÓR NR 1/2020

NABÓR 1/2020

 

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA  STOWARZYSZENIE PIĘKNA ZIEMIA GORCZAŃSKA działająca na terenie: Gmin: Mszana Dolna i Niedźwiedź oraz Miasta Mszana Dolna informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operację z zakresu: zgodnie z § 2 rozporządzenia wdrażanie LSR

 

WZMOCNIENIA KAPITAŁU SPOŁECZNEGO, W TYM PRZEZ PODNOSZENIE WIEDZY SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I ZMIAN KLIMATYCZNYCH, TAKŻE Z WYKORZYSTANIEM ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH; ZACHOWANIA DZIEDZICTWA LOKALNEGO;  PROMOWANIA OBSZARU OBJĘTEGO LSR, W TYM PRODUKTÓW  LUB USŁUG LOKALNYCH ROZWOJU OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ LUB REKREACYJNEJ LUB KULTURALNEJ

 

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wsparcie udzielane jest: w formie REFUNDACJI.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od  2 do 16 marca 2020

Wnioski w dwóch egzemplarzach należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Piękna Ziemia Gorczańska miejscowość: Mszana Dolna, ul. Orkana 1,  w godz. od 9.00 do 14.00

 

Zakres tematyczny operacji:

Przedsięwzięcie nr 1.2.5 Mieszkańcy poznają i dbają o obszar LGD – działania na rzecz ochrony środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu

Wskaźniki produktu – Liczba wydarzeń/zadań w zakresie ochrony środowiska i przeciwdziałaniu zmianom klimatu

Wskaźnik rezultatu – Liczba uczestników wydarzeń/zadań z zakresu ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu

Cele ogólny – Piękna i przedsiębiorcza Ziemia Gorczańska

Cel szczegółowy – 1.2 Wsparcie aktywności społecznej

 

Warunki udzielenia wsparcia:

1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu,

2. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)

3. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.

4. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020

 

Kryteria wyboru operacji:

 

Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronach LGD – www.lgd.mszana.pl lub www.lgdmszana.pl oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

 

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 60% tj. 18 punktów  możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów tj. 30 punktów

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – www.prow.malopolska.pl

Formularz wniosku  o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie: Lokalnej Grupy

Działania Stowarzyszenie Piękna Ziemia Gorczańska oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania miejscowość Mszana Dolna, ul. Orkana 1 w godz. od 7.30 do 15.30

 

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 120 000 zł.

Min. całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 000 zł

Poziom dofinansowania

  • do 63,63 % dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych
  • do 100 % dla innych

 

Dodatkowe warunki wsparcia: Kwota wsparcia (w zł):

– do 60 000 operacja realizuje co najmniej 5 zadań

– od 60 001 do 120 000 operacja realizuje co najmniej 10 zadań

Podmioty uprawnione do otrzymania wsparcia:

  • osoby fizyczne,
  • osoby prawne

– z wyłączaniem osób fizycznych i podmiotów wykonujących działalność gospodarczą w oparciu o obowiązujące przepisy prowadzenia działalności gospodarczej

 

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów:

1. Wniosek o przyznanie pomocy złożony na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami (w wersji papierowej i elektronicznej na płycie CD/DVD – w dwóch egzemplarzach).

2. Uzasadnienie beneficjenta zgodności operacji z kryteriami wyboru.

3. Dokumenty dotyczące przetwarzania danych osobowych – dotyczy osób fizycznych

 

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem telefonu 18/2676238 w godz. od 7.30 do 15.30

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

DOKUMENTACJA APLIKACYJNA:

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY:

 

Wniosek o przyznanie pomocy – pdf

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełnienia – pdf

Wniosek o przyznanie pomocy – excel

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełnienia – excel

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

 

ZAŁĄCZNIKI

 

Uzasadnienie beneficjenta zgodności z lokalnymi kryteriami

RODO KLAUZULE 19.2 – na potrzeby przetwarzania danych osobowych

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa – excel

Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa – pdf

Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

 

DOKUMENTY LGD

 

Kryteria oceny operacji przez LGD

Procedura oceny i wyboru operacji przez LGD

Załącznik nr 1 do Karty oceny zgodności operacji z LSR – excel

Lokalna Strategia Rozwoju – lipiec 2019

 

DOKUMENTACJA ROZLICZENIOWA:

 

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ:

Wniosek o płatność (.pdf) – wersja 4z

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf) – wersja 4z

Wniosek o płatność (.excel) – wersja 4z

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 4z

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 4z)

Formularze w zakresie przetwarzania danych osobowych – RODO – do składania na etapie podpisywania umowy/realizacji/rozliczania operacji:

 

UMOWA PRZYZNANIA POMOCY:

 

Formularz umowy przyznania pomocy

Załącznik nr 1do umowy przyznania pomocy – Zestawienie rzeczowo – finansowe operacji

Załącznik nr 2 do umowy przyznania pomocy – wykaz działek ewidencyjnych

Załącznik nr 3 do umowy przyznania pomocy – kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych

Załącznik nr 3A do umowy przyznania pomocy – kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych

Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji

PROJEKT MOWES - ANIMACJE DLA DZIECI PROJEKT MOVES - GASTROLUBOGOSZCZ PROJEKT MOVES -gastroOSPrzęt
Skip to content