Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie Piękna Ziemia Gorczańska
ul. Orkana 1, 34-730 Mszana Dolna
(Budynek przy światłach kierunek Lubomierz naprzeciwko cukierni Potaczek)
Godziny pracy biura: od 7:30 do 15:30

NABÓR NR 2/2022

2/2022

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOWARZYSZENIE PIĘKNA ZIEMIA GORCZAŃSKA

 

działająca na terenie: Gmin: Mszana Dolna i Niedźwiedź oraz Miasta Mszana Dolna informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operację z zakresu: zgodnie z § 2 rozporządzenia wdrażanie LSR

 

WZMOCNIENIA KAPITAŁU SPOŁECZNEGO, W TYM PRZEZ PODNOSZENIE WIEDZY SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I ZMIAN KLIMATYCZNYCH, TAKŻE Z WYKORZYSTANIEM ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH;

 

ZACHOWANIA DZIEDZICTWA LOKALNEGO;

 

PROMOWANIA OBSZARU OBJĘTEGO LSR, W TYM PRODUKTÓW LUB USŁUG LOKALNYCH;

 

ROZWOJU OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ LUB REKREACYJNEJ LUB KULTURALNEJ.

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wsparcie udzielane jest: w formie REFUNDACJI.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od  14 do 28 luty 2022

Wnioski w dwóch egzemplarzach należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Piękna Ziemia Gorczańska miejscowość: Mszana Dolna, ul. Orkana 1,  w godzod 9.00 do 14.00,

Zakres tematyczny operacji:

PRZEDSIĘWZIĘCIE NR 1.2.3 AKTYWIZACJA I INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW

Wskaźniki produktu – Liczba wydarzeń/zadań integracyjnych i/lub aktywizacyjnych

Wskaźnik rezultatu – Liczba uczestników wydarzeń/zadań integracyjnych i/lub aktywizacyjnych

Cel ogólny – I. Piękna i przedsiębiorcza Ziemia Gorczańska

Cel szczegółowy  –1.2 Wsparcie społeczności lokalnej

Warunki udzielenia wsparcia:

  1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu,
  2. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)
  3. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.
  4. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020

Kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie LGD – www.lgd-mszana.pl oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 60% tj. 18 punkty możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów tj. 30 punktów

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – www.prow.malopolska.pl

Formularz wniosku  o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie: Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Piękna Ziemia Gorczańska oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania miejscowość Mszana Dolna, ul. Orkana 1 w godz. od 9.00 do 14.00

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 30 886,35 EUR

 

                                                           indykatywie 123 545,40 PLN (wyliczono po kursie 4 PLN/EUR)

Min. całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 000,00 zł

Poziom dofinansowania

  • do 63,63 % dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych
  • do 98 % dla innych

Podmioty uprawnione do otrzymania wsparcia

– zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 poz. 1570 z późniejszymi zmianami)

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów:

  1. Wniosek o przyznanie pomocy złożony na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami (w wersji papierowej i elektronicznej na płycie CD/DVD – w dwóch egzemplarzach).
  2. Uzasadnienie beneficjenta zgodności operacji z kryteriami wyboru.
  3. Dokumenty dotyczące przetwarzania danych osobowych – dotyczy osób fizycznych

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem telefonu 18/2676238 w godz. od 8.30 do 14.30

DOKUMENTACJA APLIKACYJNA:

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

1.Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z)

Formularz wniosku o przyznanie pomocy 4z pdf

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących

Formularz wniosku o przyznanie pomocy 4z

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących

Instrukcja do wniosku o przyznanie pomocy​_19.2​_inne​_4z

2. Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 8z)

Umowa o przyznaniu pomocy

Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji

Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych

Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych

Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020)

Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji

Załącznik 6 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy

Załącznik 7 – Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej

Załącznik 8 – Oświadczenie współwłaściciela przedsiębiorstwa

Załącznik 9 – Deklaracja małżonka współwłaściciela przedsiębiorstwa

Załącznik 10 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

3.Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

Wniosek o płatność 4z

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania

Wniosek o płatność 4z

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

4.Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji

 

5. Wskazówki dla użytkowników formularzy wniosków przygotowanych w formacie MS Excel

Wskazowki​_Do​_Formularzy​_Wnioskow​_XLSX


Wskazowki​_Do​_Formularzy​_Wnioskow​_XLSX.odt 6.37MB

 

6. Dokumenty LGD

Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Stowarzyszenia Piękna Ziemia Gorczańska

Lokalne kryteria wyboru operacji

Uzasadnienie beneficjenta z lokalnymi kryteriami

Procedura oceny i wyboru wniosków

Oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych RODO

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO WYTYCZNYCH

PROJEKT MOWES - ANIMACJE DLA DZIECI PROJEKT MOVES - GASTROLUBOGOSZCZ PROJEKT MOVES -gastroOSPrzęt
Skip to content