Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie Piękna Ziemia Gorczańska
ul. Orkana 1, 34-730 Mszana Dolna
(Budynek przy światłach kierunek Lubomierz naprzeciwko cukierni Potaczek)
Godziny pracy biura: od 7:30 do 15:30

1/2022/OW

Informacja nr 1/2022/OW o planowanej do realizacji operacji własnej

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Piękna Ziemia Gorczańska (LGD), realizując strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2023 ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, informuję o zamiarze realizacji operacji własnej, o której mowa w art. 17 ust 6 Ustawy z dn. 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378 z poźn zm.) w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Operacja będzie realizowana przez Stowarzyszenie Piękna Ziemia Gorczańska jako operacja własna pod warunkiem, że żaden inny podmiot uprawniony do otrzymania wsparcia w terminie 30 dni od zamieszczenia niniejszej informacji na stronie www.lgd-mszana.pl, nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takiej operacji.

Jeżeli chociaż jeden podmiot, uprawniony do otrzymania wsparcia, zgłosi zamiar realizacji ww. operacji, LGD w terminie 3 miesięcy ogłosi nabór wniosków w tym zakresie.

Informacje udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Piękna Ziemia Gorczańska.

 

Termin składania zgłoszenia zamiaru realizacji operacji: od 31.01 do 01.03.2022

Sposób zgłaszania zamiaru realizacji operacji: Zgłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej należy składać w formie pisemnej, na formularzu, będącym zał. nr 1 do niniejszej informacji, w jednym egzemplarzu osobiście bądź przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną. O przyjęciu zgłoszenia decyduje data wpływu do Biura LGD.

Miejsce składania zgłoszenia: bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Piękna Ziemia Gorczańska,  34-730 Mszana Dolna ul. Orkana 1 w godz. od 9:00 do 14:00,

Zakres tematyczny operacji:

  • promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych;

 

  • i/lub wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych;

 

  • i/lub zachowania dziedzictwa lokalnego;

 

  • i/lub rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej;

 

Wsparcie dotyczy operacji realizowanej w ramach zakresu określonego w § 2 ust. 1 pkt. 1, 5, 6 i 8 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 (Dz. U.2015 poz. 1570 z późn. zm.), zwanym dalej „rozporządzeniem LSR”.

Operacja ma realizować następujące cele i przedsięwzięcia ujęte w LSR:

Cel ogólny: Piękna i przedsiębiorcza Ziemia Gorczańska

Cel szczegółowy 1.2 Wsparcie aktywności społecznej

 

Przedsięwzięcie 1.2.6 Oznakowanie i promocja miejsc ważnych dla mieszkańców obszaru LGD

 

Planowane do osiągnięcia w wyniku realizacji operacji własnej wskaźniki:

Wskaźnik produktu: Liczba wydarzeń/zadań związanych z miejscami ważnymi dla mieszkańców – 3 szt.

Dodatkowe warunki udzielenia wsparcia:

  • Realizacja operacji własnej musi dotyczyć całego obszaru LSR
  • Operacja realizuje co najmniej 3 wydarzenia/zadania związane z miejscami ważnymi dla mieszkańców.

 

Podmioty uprawnione do otrzymania wsparcia, maksymalna kwota pomocy oraz maksymalne poziomy wsparcia operacji:

  • Podmioty uprawnione do otrzymania wsparcia: podmioty określone w paragrafie 3 ust. 1-5 rozporządzenia LSR.

 

  • Maksymalna kwota pomocy na operację – 50 000 zł

 

 

UWAGA: Maksymalna kwota pomocy na jedną  operację w wysokości 50 000 zł, stanowi jednocześnie kwotę obciążającą budżet LSR, co oznacza, że:

– w przypadku podmiotów innych niż jednostki sektora finansów publicznych, maksymalna kwota pomocy przyznana na 1 operację (tj. nie więcej niż 50 000 zł) obejmuje zarówno wkład EFRROW, jak i wymagany krajowy wkład środków publicznych 

– w przypadku podmiotów będących jednostkami sektora finansów publicznych maksymalna kwota pomocy przyznana na 1 operację (tj. nie więcej niż 50 000 zł) składa się z dwóch części: 63,63% kwoty pomocy pochodzi z wkładu EFRROW, a 36,37% kwoty pomocy pochodzi ze środków własnych podmiotu (JSFP) (wymagany krajowy wkład środków publicznych).

 • Podmioty uprawnione do otrzymania wsparcia oraz maksymalne poziomy wsparcia operacji:
  • LGD – do 98% kosztów kwalifikowanych, min. kwota pomocy na operacje własną 40 000 zł, zaś max. kwota pomocy 50 000 zł

 

  • Jednostki sektora finansów publicznych – do 63,63% kosztów kwalifikowalnych (kwalifikowalnych wydatków publicznych)

 

  • Podmioty wykonujące działalność gospodarczą w oparciu o obowiązujące przepisy prowadzenia działalności gospodarczej – do 70% kosztów kwalifikowalnych

 

  • Pozostałe podmioty – 100% kosztów kwalifikowalnych

 

Wysokość środków na realizację operacji:

Wysokość środków na realizację operacji wynosi: 12 500 EUR (indykatywie 50 000,00 PLN (wyliczono po kursie 4 PLN/EUR), przy czym minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 12 500 EUR, zgodnie z §4 ust. 1 pkt. 6 rozporządzenia.

Forma wsparcia: Refundacja

Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji:

Kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie www.lgd-mszana.pl i będą miały zastosowanie zgodnie z procedurą wyboru i oceny projektów własnych.

  • W sytuacji kiedy nie zgłosi się realizator operacji własnej uprawniony do wsparcia, projekt może być realizowany przez LGD. W takiej sytuacji zastosowanie mają lokalne kryteria wyboru operacji własnej.
  • W sytuacji, kiedy zgłosi się realizator operacji własnej, uprawniony do wsparcia, operacja własna zostaje przeniesiona na tryb konkursowy z tym zastrzeżeniem że zastosowanie mają także lokalne kryteria wyboru operacji własnej.

 

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 60% tj. 18 punkty możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów tj. 30 punktów

Informacje o wymaganych dokumentach:

Formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD – (znajduje się w załączniku nr 1 do informacji) wraz z załącznikami niezbędnymi do potwierdzenia spełnienia kryteriów podmiotowych uprawniających do ubiegania się o wsparcie w ramach operacji.

 

Załączniki niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryteriów podmiotowych uprawniających do ubiegania się o wsparcie w tym dla:

  1. osób fizycznych: kopia dokumentu tożsamości potwierdzona za zgodność z oryginałem lub/i (jeśli dotyczy) oryginał zaświadczenia z właściwej Ewidencji Ludności o miejscu pobytu stałego lub czasowego, w przypadku gdy dowód osobisty został wydany na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U.poz.212), zgodnie z którym w treści dowodu brak jest adresu zameldowania lub gdy jest ono różne od miejsca zameldowania na pobyt stały, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku w/s zamiaru realizacji operacji;

 

  1. osób prawnych: – kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem umowy spółki lub statut spółdzielni, innej osoby prawnej zainteresowanej złożeniem wniosku w/s zamiaru realizacji operacji;
   – kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem zaświadczenia o posiadaniu osobowości prawnej przez kościelną jednostkę organizacyjną wystawione przez Wojewodę lub Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku w/s zamiaru realizacji operacji;

 

  1. jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną: kopia dokumentu/ów określających lub potwierdzających: zdolność prawną oraz posiadanie siedziby lub prowadzenie działalności na obszarze objętym LSR; d. spółek cywilnych: kopia umowy spółki oraz dokumentów, dotyczących wszystkich wspólników.

 

–  Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa sporządzone na formularzu stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego ogłoszenia.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 

PROJEKT MOWES - ANIMACJE DLA DZIECI PROJEKT MOVES - GASTROLUBOGOSZCZ PROJEKT MOVES -gastroOSPrzęt
Skip to content