Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie Piękna Ziemia Gorczańska
ul. Orkana 1, 34-730 Mszana Dolna
(Budynek przy światłach kierunek Lubomierz naprzeciwko cukierni Potaczek)
Godziny pracy biura: od 7:30 do 15:30

NABÓR NR 6/2022

6/2022

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOWARZYSZENIE PIĘKNA ZIEMIA GORCZAŃSKA

działająca na terenie:

Gmin: Mszana Dolna i Niedźwiedź oraz Miasta Mszana Dolna

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operację z zakresu: zgodnie z §2

rozporządzenia wdrażanie LSR:

PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez

społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wsparcie udzielane jest: w formie RYCZAŁTU (PREMII)

 

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:  od  16 do 29 września 2022

 

Wnioski w dwóch egzemplarzach należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Piękna Ziemia Gorczańska miejscowość: Mszana Dolna, ul. Orkana 1,  w godzod 9.00 do 14.00,

 

Zakres tematyczny operacji:

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE NR 1.1.7  ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH

 

Wskaźniki produktu – Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa

 

Wskaźnik rezultatu – Liczba utworzonych miejsc pracy (ogółem)

 

Cel ogólny – I. Piękna i przedsiębiorcza Ziemia Gorczańska

 

Cel szczegółowy  –1.1 Stworzenie warunków do rozwoju działalności gospodarczej

 

Warunki udzielenia wsparcia:

 

  1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu,
  2. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)
  3. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.
  4. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020

 

Kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie LGD – www.lgd-mszana.pl oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 60% tj. 30 punkty możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów tj. 50 punktów.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – www.prow.malopolska.pl

 

Formularz wniosku  o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie: Lokalnej Grupy Działania  Stowarzyszenie Piękna Ziemia Gorczańska oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania miejscowość Mszana Dolna, ul. Orkana 1 w godz. od 9.00 do 14.00

 

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi  328 735,81 EUR

indykatywnie  1 314 943,24 PLN (wyliczono po kursie 4 PLN/EUR).

 

Wysokość premii na jedną operację wynosi 85 000,00 zł

Intensywność wsparcia 100 %

 

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów:

    1. Wniosek o przyznanie pomocy złożony na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami (w wersji papierowej i elektronicznej na płycie CD/DVD – w dwóch egzemplarzach).

 

    1. Uzasadnienie beneficjenta zgodności operacji z kryteriami wyboru.

 

    1. Dokumenty dotyczące przetwarzania danych osobowych – dotyczy osób fizycznych.

 

 

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem telefonu 18/2676238  w godz. od 9.00 do 14.00

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

 

Ogłoszenie o naborze

 

DOKUMENTACJA LGD

 

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 (LSR)

 

Kryteria Wyboru operacji

 

Procedura oceny i wyboru operacji

 

Załącznik nr 2 do Karty oceny zgodności z LSR

 

Uzasadnienie zgodności beneficjenta z lokalnymi kryteriami

 

Klauzule RODO

 

Formularz de minimis

 

 

DOKUMENTACJA APLIKACYJNA –

 

strona ARiMR – Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (Premie)

 

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5z)

 

 

 

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5z)

 

Instrukcja​_do​_Wniosku​_o​_przyznanie​_pomocy​_

 

Informacja​_dla​_nabywcy​_następcy​_

 

3) Biznesplan (wersja 5z)

 

Biznesplan​ – docx

 

Biznesplan​_- pdf

 

Tabele​_finansowe​_Biznesplan – xlsx (excel)

 

Informacja​_pomocnicza​_Biznesplan​

 

4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 6z)

 

umowa o przyznanie pomocy​_- pdf

 

umowa o przyznanie pomocy​ – docx

 

zał​_nr​_1​_Biznes Plan​_P​_umowa​_6z – pdf

 

zał​_nr​_1​_Biznes Plan​_P​_umowa​_6z – docx

 

zał​_nr​_2​_Wykaz Dzialek​_19.2​_P​_umowa​_6z – pdf

 

zał​_nr​_2​_Wykaz Dzialek​_19.2​_P​_umowa​_6z – xls

 

zał​_nr​_3​_IMRB​_IPRO​_19.2​_P​_umowa​_6z – pdf

 

zał​_nr​_3​_ Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji ​_P​_umowa​_6z – xls

 

zał​_nr​_4​_Oświadcz​_o​_wyraż​_zgody​_umowa​_6z – pdf

 

zał​_nr​_4​_Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy​_6z – docx

 

zał​_nr​_5​_Oświadczenie​_małż​_rozdziel​_umowa​_6z – pdf

 

zał​_nr​_5​_ Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej​_6z – docx

 

zał​_nr​_6​_RODO​_umowa​_6z – pdf

 

zał​_nr​_6​_RODO​_umowa​_6z – docx

 

5) Formularz umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu nabywcy Beneficjenta

 

Umowa​_o​_przyznaniu​_pomocy​_następcy​_prawnemu​_nabywcy​_Beneficjenta​_19.2​_premie

 

Załącznik​_nr​_2​_Wykaz​_działek​_ewidencyjnych

 

Załącznik​_nr​_3​_Informacja​_o​_przetwarzaniu​_danych​_osobowych

 

Załącznik​_nr​_4​_Oświadczenie​_małżonka

 

Załącznik​_nr​_5​_Oświadczenie​_Beneficjenta

 

6) Formularz wniosku o płatność (wersja 5z)

 

Wniosek o płatność ​- pdf

 

Wniosek o płatność ​_- xlsx

 

Załącznik​_nr​_2​_Wykaz​_faktur​_lub​_dokumentów​_o​_równoważnej​_wartości​_dowodowej​_

 

Instrukcja do wniosku o płatność ​

 

Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu – pdf

 

Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu – xlsx (excel)

 

Informacja pomocnicza do Sprawozdania z Biznesplanu

 

7) Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

 

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (pdf)

 

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (excel)

 

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji

PROJEKT MOWES - ANIMACJE DLA DZIECI PROJEKT MOVES - GASTROLUBOGOSZCZ PROJEKT MOVES -gastroOSPrzęt
Skip to content