Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie Piękna Ziemia Gorczańska
ul. Orkana 1, 34-730 Mszana Dolna
(Budynek przy światłach kierunek Lubomierz naprzeciwko cukierni Potaczek)
Godziny pracy biura: od 7:30 do 15:30

NABÓR NR 1/2018

NABÓR 1/2018

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOWARZYSZENIE PIĘKNA ZIEMIA GORCZAŃSKA

działająca na terenie: Gmin: Mszana Dolna i Niedźwiedź oraz Miasta Mszana Dolna informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operację z zakresu: zgodnie z § 2 rozporządzenia wdrażanie LSR

ZACHOWANIA DZIEDZICTWA LOKALNEGO;

ROZWOJU OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTUR TURYSTYCZNEJ LUB REKREACYJNEJ LUB KULTURALNEJ

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wsparcie udzielane jest: w formie REFUNDACJI.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od  28 marca do 12 kwietnia 2018

Wnioski w dwóch egzemplarzach należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Piękna Ziemia Gorczańska

miejscowość: Mszana Dolna, ul. Orkana 1,  w godz. od 9.00 do 14.00 za wyjątkiem dni 29 i 30 marca kiedy wnioski należy składać w godz. od 9.00 do 12.00

 

Zakres tematyczny operacji:

Przedsięwzięcie nr 1.2.7 Ochrona udostępnianie i promocja dziedzictwa kulturowego obszaru LGD

Wskaźniki produktu – Liczba zadań z udziałem podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR – 8 szt.

Warunki udzielenia wsparcia:

1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu,

2. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)

3. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.

4. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020

 

Kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie LGD – www.lgd.mszana.pl oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 60% tj. 18 punktów  możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów tj. 30 punktów

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – www.prow.malopolska.pl

Formularz wniosku  o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie: Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Piękna Ziemia Gorczańska oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania miejscowość Mszana Dolna, ul. Orkana 1 w godz. od 7.30 do 15.30

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 250 000 zł.

Min. całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 000 zł

Poziom dofinansowania

  • do 63,63 % dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych
  • do 95 % dla innych

Dodatkowe warunki wsparcia: Kwota wsparcia (w zł):

– do 31 250 zł – operacja realizuje co najmniej 1 zadanie

– od 31 251 do 62 500 – operacja realizuje co najmniej 2 zadania

– od 62 501 do 93 750 – operacja realizuje co najmniej 3 zadania

– od 93 751 do 125 000 – operacja realizuje co najmniej 4 zadania

– od 125 001 do 156 250 – operacja realizuje co najmniej 5 zadań

– od 156 251 do 187 500 – operacja realizuje co najmniej 6 zadań

– od 187 501 do 218 750 – operacja realizuje co najmniej 7 zadań

– od 218 751 do 250 000 operacja realizuje co najmniej 8 zadań

 

Podmioty uprawnione do otrzymania wsparcia:

  • osoby fizyczne,
  • osoby prawne

– z wyłączaniem osób fizycznych i podmiotów wykonujących działalność gospodarczą,

do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

 

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów:

1. Wniosek o przyznanie pomocy złożony na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami (w wersji papierowej i elektronicznej na płycie CD/DVD – w dwóch egzemplarzach).

2. Uzasadnienie beneficjenta zgodności operacji z kryteriami wyboru.

3. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych.

 

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem telefonu 18/2676238 w godz. od 7.30 do 15.30

 

DOKUMENTACJA APLIKACYJNA:

Ogłoszenie o naborze

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY:

 

Wniosek o przyznanie pomocy – pdf

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełnienia – pdf

Wniosek o przyznanie pomocy – excel

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełnienia – excel

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy – otwórz

 

ZAŁĄCZNIKI

 

Uzasadnienie beneficjenta zgodności z lokalnymi kryteriami

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby naboru

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

 

DOKUMENTY LGD

 

Kryteria oceny operacji przez LGD

Procedura oceny i wyboru operacji przez LGD

Załącznik nr 1 do Karty oceny zgodności operacji z LSR – excel

Lokalna Strategia Rozwoju

 

DOKUMENTACJA ROZLICZENIOWA:

 

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ:

 

Wniosek o płatność – excel

Wniosek o płatność – pdf

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania – pdf

Instrukcja wypełnienia wniosku o płatność

 

UMOWA PRZYZNANIA POMOCY:

 

Formularz umowy przyznania pomocy

Załącznik nr 1 do umowy przyznania pomocy – Zestawienie rzeczowo – finansowe operacji

Załącznik nr 2 do umowy przyznania pomocy – wykaz działek ewidencyjnych

Załącznik nr 3 do umowy przyznania pomocy – kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych

Załącznik nr 3A do umowy przyznania pomocy – kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych

PROJEKT MOWES - ANIMACJE DLA DZIECI PROJEKT MOVES - GASTROLUBOGOSZCZ PROJEKT MOVES -gastroOSPrzęt
Skip to content