Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie Piękna Ziemia Gorczańska
ul. Orkana 1, 34-730 Mszana Dolna
(Budynek przy światłach kierunek Lubomierz naprzeciwko cukierni Potaczek)
Godziny pracy biura: od 7:30 do 15:30

NABÓR NR 3/2020

Ogłoszenie o naborze 3/2020 – Podejmowanie działalności gospodarczych

 

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOWARZYSZENIE PIĘKNA ZIEMIA GORCZAŃSKA  działająca na terenie: Gmin: Mszana Dolna i Niedźwiedź oraz Miasta Mszana Dolna informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operację z zakresu: zgodnie z § 2 rozporządzenia wdrażanie LSR

PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

Wsparcie udzielane jest: w formie RYCZAŁTU

 

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:  od  1 do 15 września 2020

 

Wnioski w dwóch egzemplarzach należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Piękna Ziemia Gorczańska miejscowość: Mszana Dolna, ul. Orkana 1,  w godz. od 9.00 do 14.00,

 

Zakres tematyczny operacji:

Przedsięwzięcie nr 1.1.7 Zakładanie działalności gospodarczych

Wskaźniki produktu – Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa

Wskaźnik produktu – Liczba utworzonych miejsc pracy (ogółem)

Cel ogólny – Piękna i przedsiębiorcza Ziemia Gorczańska

Cel szczegółowy – Stworzenie warunków do rozwoju działalności gospodarczej

Warunki udzielenia wsparcia:

1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu,

2. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)

3. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.

4. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020

 

Kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronach LGD – www.lgd.mszana.pl lub www.lgdmszana.pl oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 60% tj. 30 punkty możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów tj. 50 punktów

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – www.prow.malopolska.pl

Formularz wniosku  o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie: Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Piękna Ziemia Gorczańska oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania miejscowość Mszana Dolna, ul. Orkana 1 w godz. od 7.30 do 15.30

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 510 000 zł

Wysokość premii na jedną operację wynosi 85 000 zł

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów:

1. Wniosek o przyznanie pomocy złożony na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami (w wersji papierowej i elektronicznej na płycie CD/DVD – w dwóch egzemplarzach).

2. Uzasadnienie beneficjenta zgodności operacji z kryteriami wyboru.

3. Dokumenty dotyczące przetwarzania danych osobowych – dotyczy osób fizycznych

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielają pracownicy biura Lokalnej Grupy Działania pod numerem  tel. 18/2676238 w godz. od 8.00 do 15.00 lub mailem lgd .mszana@gmail.com

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

DOKUMENTACJA APLIKACYJNA:

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

Ogłoszenie

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY:

Wniosek o przyznanie pomocy – pdf

Wniosek o przyznanie pomocy – excel

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

BIZNES PLAN

Biznes plan – pdf

Biznes plan – doc

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu biznes planu

Biznes plan – tabele pomocnicze

ZAŁĄCZNIKI

Uzasadnienie beneficjenta zgodności z lokalnymi kryteriami

RODO KLAUZULE 19.2 – na potrzeby przetwarzania danych osobowych

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

DOKUMENTY LGD

Kryteria oceny operacji przez LGD

Procedura oceny i wyboru operacji przez LGD

Załącznik nr 1 do Karty oceny zgodności operacji z LSR – excel

Lokalna Strategia Rozwoju – maj 2020

DOKUMENTACJA ROZLICZENIOWA:

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ:

Wniosek o płatność – excel

Wniosek o płatność – pdf

Instrukcja wypełnienia wniosku o płatność

Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej

Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu

UMOWA PRZYZNANIA POMOCY:

 

Formularz umowy przyznania pomocy

Załącznik  – wykaz działek ewidencyjnych

Załącznik nr 3 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji

INFORMACJA MONITORUJĄCA Z REALIZACJI BIZNESPLANU / INFORMACJA PO REALIZACJI OPERACJI

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji pdf

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji exel

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji

Formularze w zakresie przetwarzania danych osobowych – RODO – do składania na etapie podpisywania umowy/realizacji/rozliczania operacji:

 

PROJEKT MOWES - ANIMACJE DLA DZIECI PROJEKT MOVES - GASTROLUBOGOSZCZ PROJEKT MOVES -gastroOSPrzęt
Skip to content