Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie Piękna Ziemia Gorczańska
ul. Orkana 1, 34-730 Mszana Dolna
(Budynek przy światłach kierunek Lubomierz naprzeciwko cukierni Potaczek)
Godziny pracy biura: od 7:30 do 15:30

O nas

LEADER- to program realizowany w ramach PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH na lata 2007-2013.

LEADER jest podejściemwielosektorowym, przekrojowym i partnerskim, realizowanym lokalnie na określonym obszarze (tj. gminach wiejskich oraz gminach wiejsko – miejskich do 20 tys. mieszkańców oraz miastach poniżej 5 tys mieszkańców), umożliwiającym osiągnięcie celów OSI 3 PROW na lata 2007-2013).

Leader ma przyczynić się do aktywizacji społeczności wiejskich  poprzez włączenie do planowania i wdrożenia lokalnych inicjatyw partnerów społecznych.

Leader jest oddolnym partnerskim podejściem do rozwoju obszarów wiejskich, realizowanym przez lokalne grupy działania (LGD), polegającym na opracowaniu przez lokalną społeczność wiejską lokalnej strategii rozwoju (LSR) oraz realizacji wynikających z niej innowacyjnych projektów łączących zasoby ludzkie, naturalne, kulturowe, historyczne, itp., wiedzę i umiejętności przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego.

Przedstawiciele tych sektorów tworzą partnerstwo zwane lokalną grupą działania, które jest reprezentatywne dla obszaru objętego LSR. W LGD co najmniej 50%, osób na poziomie decyzyjnym, stanowić mają partnerzy gospodarczy i społeczni. To LGD wybierać będzie projekty, zgodne z lokalną strategią, które mają zostać realizowane w ramach opracowanej przez nie strategii. Taki system decyzyjny ma na celu wzmocnienie spójności podejmowanych decyzji. Realizacja osi 4 LEADER w dłuższej perspektywie czasowej przyczyni się do osiągnięcia celów osi 3 PROW.

Lokalne podejście pomaga w wyznaczeniu pożądanych i najbardziej dopasowanych kierunków rozwoju oraz pozwala na lepsze zdefiniowanie problemów obszaru i określenie sposobów ich rozwiązania.

Zasadniczym celem podejścia LEADER jest wspomaganie rozwoju obszarów wiejskich poprzez wsparcie lokalnych leaderów wdrażających innowacyjne inicjatywy prorozwojowe z wykorzystaniem lokalnego potencjału. Podejście oddolne gwarantujące uczestnictwo w procesach twórczych i decyzyjnych mieszkańcom obszaru, zakłada zachęcenie do partycypacyjnych procedur podejmowania decyzji na poziomie lokalnym w odniesieniu do wszystkich aspektów polityki rozwoju.

PROJEKT MOWES - ANIMACJE DLA DZIECI PROJEKT MOVES - GASTROLUBOGOSZCZ PROJEKT MOVES -gastroOSPrzęt
Skip to content