Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie Piękna Ziemia Gorczańska
ul. Orkana 1, 34-730 Mszana Dolna
(Budynek przy światłach kierunek Lubomierz naprzeciwko cukierni Potaczek)
Godziny pracy biura: od 7:30 do 15:30

NABÓR NR 1/2021

NABÓR   1/2021

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOWARZYSZENIE PIĘKNA ZIEMIA GORCZAŃSKA działająca na terenie: Gmin: Mszana Dolna i Niedźwiedź oraz Miasta Mszana Dolna informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operację z zakresu: zgodnie z § 2 rozporządzenia wdrażanie LSR

ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wsparcie udzielane jest: w formie REFUNDACJI.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od  20 maja do 2 czerwca 2021

Wnioski w dwóch egzemplarzach należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Piękna Ziemia Gorczańska miejscowość: Mszana Dolna, ul. Orkana 1,  w godzod 9.00 do 14.00,

Zakres tematyczny operacji:

PRZEDSIĘWZIĘCIE NR 1.1.6 ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH

Wskaźniki produktu – Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa

Wskaźnik rezultatu – Liczba utworzonych miejsc pracy (ogółem)

Cel ogólny – I. Piękna i przedsiębiorcza Ziemia Gorczańska

Cel szczegółowy  –1.1 Stworzenie warunków do rozwoju działalności gospodarczej

Warunki udzielenia wsparcia:

 1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu,
 2. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)
 3. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.
 4. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020

Kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie LGD – www.lgd-mszana.pl oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 60% tj. 24 punkty możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów tj. 40 punktów

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – www.prow.malopolska.pl

Formularz wniosku  o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie: Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Piękna Ziemia Gorczańska oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania miejscowość Mszana Dolna, ul. Orkana 1 w godz. od 7.30 do 15.30

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 151 982,00 zł.

Wysokość pomocy przyznanej na jedną operację nie może być niższa niż 25 001 zł i nie może przekroczyć 300 000 zł.

Intensywność pomocy do 70% kosztów kwalifikowalnych

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów:

 1. Wniosek o przyznanie pomocy złożony na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami (w wersji papierowej i elektronicznej na płycie CD/DVD – w dwóch egzemplarzach).
 2. Uzasadnienie beneficjenta zgodności operacji z kryteriami wyboru.
 3. Dokumenty dotyczące przetwarzania danych osobowych – dotyczy osób fizycznych

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem telefonu 18/2676238 w godz. od 8.30 do 14.30

DOKUMENTACJA APLIKACYJNA

OGŁOSZENIE O NABORZE

FORMULARZE

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

  • Wniosek o przyznanie pomocy (*.pdf) – otwórz

  • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (*.pdf) – otwórz

  • Wniosek o przyznanie pomocy (*.xlsx) – otwórz

  • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (*.xlsx) – otwórz

 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (*.pdf) – otwórz

2) Biznesplan (wersja 3z)

 • Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (*.xlsx) – otwórz

3) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

  • Oświadczenie (*.pdf) – otwórz

  • Oświadczenie (*.xlsx) – otwórz

 • Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa (*.pdf) – otwórz

4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 7z)

  • Umowa o przyznaniu pomocy (*.pdf) – otwórz

  • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (*.pdf) – otwórz

  • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (*.pdf) – otwórz

  • Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (*.pdf) – otwórz

  • Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (*.pdf) – otwórz

  • Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji (*.pdf) – otwórz

Wniosek Beneficjenta o zaliczkę w przypadku, gdy Beneficjent zawarł Umowę o przyznaniu pomocy i nie ubiegał się o wypłatę zaliczki w ramach wniosku o przyznanie pomocy.

5) Formularz umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy

  • Umowa o przyznaniu pomocy następcy prawnemu / nabywcy określająca warunki kontynuowania realizacji operacji (*.pdf) – otwórz

  • Załącznik nr 2 do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy -Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością (*.pdf) – otwórz

  • Załącznik nr 4 do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (*.pdf) – otwórz

6) Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

  • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (*.pdf) – otwórz

  • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (*.xlsx) – otwórz

 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (*.pdf) – otwórz

7) Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

  • Wniosek o płatność (*.pdf) – otwórz

  • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (*.pdf) – otwórz

  • Wniosek o płatność (*.xlsx) – otwórz

  • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (*.xlsx) – otwórz

  • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (*.pdf) – otwórz

  • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (*.xlsx) – otwórz

 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu (*.pdf) – otwórz

ZAŁĄCZNIKI

Uzasadnienie beneficjenta zgodności z lokalnymi kryteriami

RODO KLAUZULE 19.2 – na potrzeby przetwarzania danych osobowych

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

DOKUMENTY LGD

Kryteria oceny operacji przez LGD

Procedura oceny i wyboru operacji przez LGD

Załącznik nr 1 do Karty oceny zgodności operacji z LSR – excel

Lokalna Strategia Rozwoju

PROJEKT MOWES - ANIMACJE DLA DZIECI PROJEKT MOVES - GASTROLUBOGOSZCZ PROJEKT MOVES -gastroOSPrzęt
Skip to content