Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie Piękna Ziemia Gorczańska
ul. Orkana 1, 34-730 Mszana Dolna
(Budynek przy światłach kierunek Lubomierz naprzeciwko cukierni Potaczek)
Godziny pracy biura: od 7:30 do 15:30

PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI

 

 

Plan włączenia społeczności wraz z opisem procesu przygotowania LSR.

 

   Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru objętego działaniami Stowarzyszenia Piękna Ziemia Gorczańska zostanie opracowana w oparciu o szerokie partnerstwo lokalne, polegające na angażowaniu społeczności lokalnej na każdym etapie jej tworzenia. Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) powstanie przy wykorzystaniu metod umożliwiających liczny udział mieszkańców obszaru działania LGD w procesie tworzenia strategii, aby rozpoznać rzeczywiste problemy i potrzeby społeczności lokalnej. W tym celu podejmowane będą następujące działania w celu zapewnienia partycypacyjności:

 

  • Badania ilościowe polegające na przeprowadzeniu ankiet wśród mieszkańców dotyczących kierunków rozwoju gmin tworzących LGD. Wyniki ankiet zostaną wykorzystane również w opracowywaniu analizy SWOT obszaru działania LGD. Ankieta będzie możliwa do wypełnienia w wersji papierowej – w biurze LGD, podczas prowadzonych konsultacji społecznych, zostanie również udostępniona w Urzędach Gmin oraz innych instytucjach użyteczności publicznej (np. ośrodki kultury/biblioteki, szkoły), jak również dostępna będzie w wersji elektronicznej na stronie internetowej Stowarzyszenia Piękna Ziemia Gorczańska.

 

  • Zbieranie fiszek dotyczących propozycji projektów / przedsięwzięć możliwych do realizacji w ramach LSR. Fiszki będą składane do biura LGD jako karty projektów (wersja papierowa bądź elektroniczna), które wypełniane będą przez lokalną społeczność (przedstawicieli poszczególnych sektorów, mieszkańców). Zgromadzony materiał zostanie poddany analizie i posłuży tworzeniu zakresu przedsięwzięć planowanych do realizacji w LSR. Fiszki zostaną udostępnione w wersji papierowej w biurze LGD, urzędach gmin/instytucjach publicznych. Ponadto fiszki zostaną zamieszczone w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD oraz Facebook’u Stowarzyszenia PZG.

 

  • Konsultacje społeczne obejmujące zorganizowanie co najmniej jednego spotkania na obszarze każdej gminy planowanej do objęcia LSR. Konsultacje społeczne będą służyć zapewnieniu szerokiego udziału lokalnej społeczności w realizacji działań służących opracowaniu LSR. Spotkania konsultacyjne na obszarze każdej z gmin planowanych do objęcia LSR poświęcone będą w szczególności: analizie potrzeb rozwojowych i potencjału danego obszaru, a także celów strategii, w tym wymiernych celów końcowych dotyczących rezultatów oraz planowanych działań/przedsięwzięć w LSR. Ponadto konsultacje te posłużą do szerokiego informowania społeczności lokalnej o założeniach podejścia LEADER oraz upowszechnianiu informacji o LGD. Prowadzenie konsultacji społecznych ma przyczynić się do czynnego udziału społeczności lokalnej na każdym etapie procesu budowania LSR.

 

  • Praca zespołu konsultacyjnego ds. związanych z opracowaniem LSR na kolejne lata. Zespół stworzą osoby reprezentujące poszczególne sektory: publiczny, społeczny i gospodarczy z wszystkich gmin obszaru działania LGD. W pracach zespołu mogą brać również udział zewnętrzni eksperci. Podczas spotkań zespołu będą konsultowane kolejne etapy powstawania LSR oraz rozwiązywane problemy pojawiające się w trakcie procesu budowy strategii. Zadaniem zespołu będzie także analiza stosowanych w trakcie tworzenia LSR narzędzi, oraz ewentualne proponowanie innych w celu usprawnienia procesu tworzenia LSR.;

 

  • Prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego w biurze LGD w okresie budowania LSR ma umożliwić społeczności lokalnej stały dostęp do szerokiej informacji m.in. nt. postępu prac nad tworzeniem LSR. Ponadto działalność punktu posłuży społeczności lokalnej jako miejsce zgłaszania swoich uwag oraz propozycji zadań/przedsięwzięć, które mogłyby zostać ujęte w nowej LSR.

 

Proces tworzenia LSR będzie ukierunkowany na zagadnienia dotyczące głównych cech podejścia LEADER, oraz na zagadnienia obejmujące między innymi:

  • innowacyjność – poprzez włączenie społeczności lokalnej w proces zdefiniowania innowacyjności obszaru LSR;

 

  • cyfryzację – poprzez rozwijanie zdolności cyfrowych mieszkańców oraz rozwój obszaru w oparciu o nowoczesne technologie cyfrowe;

 

  • środowisko i klimat – poprzez analizę rozwiązań, a następnie wdrożenie mechanizmów wpływających na rozwój zielonej gospodarki i przeciwdziałanie zmianom klimatycznym;

 

  • zmiany demograficzne – poprzez analizę zmian demograficznych na obszarze LSR z uwzględnieniem starzenia się społeczeństwa oraz wyludnienia oraz wdrożenie mechanizmów sprzyjających włączeniu ludzi młodych, seniorów oraz kobiet w proces zarządzania rozwojem;

 

  • partnerstwo w realizacji LSR – poprzez włączenie przedstawicieli poszczególnych sektorów (partnerów społecznych, gospodarczych i publicznych) w proces kierowania rozwojem, a także poprzez wzmacnianie edukacji liderów lokalnej społeczności, prowadzące do wspólnej realizacji przedsięwzięć i projektów.

 

Odpowiednie przygotowanie narzędzi konsultacyjnych (ankiet, fiszek) uwzględniających ww. zagadnienia oraz omawianie tych zagadnień na spotkaniach w ramach przeprowadzanych konsultacji społecznych,  będzie umożliwiało ukierunkowanie procesu tworzenia LSR na ww. zagadnienia.

 

Nad całym procesem budowy LSR czuwał będzie Zarząd LGD, którego główną rolą będzie usprawnianie całego procesu budowy LSR, dbanie o wysoką jakość poszczególnych etapów prac i zatwierdzanie ich efektów. Ponadto istotnym elementem będzie również udział organu Stowarzyszenia jakim jest Walne Zebranie Członków, które zaopiniuje i ostatecznie  zatwierdzi wypracowaną koncepcję LSR.

 

Włączenie lokalnej społeczności w proces opracowywania LSR zapewnia przygotowanie dokumentu (LSR) który odzwierciedla realne potrzeby i kierunki rozwoju obszaru LSR.   Przygotowywana LSR przewidywana jest do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Podczas działań zaplanowanych w planie włączenia społeczności realizowany będzie obowiązek dotyczący informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW, zgodnie z warunkami określonymi w Księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

PROJEKT MOWES - ANIMACJE DLA DZIECI PROJEKT MOVES - GASTROLUBOGOSZCZ PROJEKT MOVES -gastroOSPrzęt
Skip to content