Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie Piękna Ziemia Gorczańska
ul. Orkana 1, 34-730 Mszana Dolna
(Budynek przy światłach kierunek Lubomierz naprzeciwko cukierni Potaczek)
Godziny pracy biura: od 7:30 do 15:30

NABÓR 2/2023

2023-09-20 07:35:15

2/2023

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOWARZYSZENIE PIĘKNA ZIEMIA GORCZAŃSKA działająca na terenie: Gmin: Mszana Dolna i Niedźwiedź oraz Miasta  Mszana Dolna informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operację z zakresu: zgodnie z § 2 rozporządzenia wdrażanie LSR:

PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wsparcie udzielane jest: w formie RYCZAŁTU (PREMII)

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:  od  05 października do 18 października 2023

Wnioski w dwóch egzemplarzach należy złożyć bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Piękna Ziemia Gorczańska miejscowość:

Mszana Dolna, ul. Orkana 1,   w godzod 9.00 do 14.00,

 

Zakres tematyczny operacji:

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE NR 1.1.7  ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH

 

Wskaźniki produktu – Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa

 

Wskaźnik rezultatu – Liczba utworzonych miejsc pracy (ogółem)

 

Cel ogólny – I. Piękna i przedsiębiorcza Ziemia Gorczańska

 

Cel szczegółowy  –1.1 Stworzenie warunków do rozwoju działalności gospodarczej

 

Warunki udzielenia wsparcia:

  1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu,
  2. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)
  3. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.
  4. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2

 

Kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie LGD – www.lgd-mszana.pl oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

 

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 60% tj. 30 punkty możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów tj. 50 punktów.

 

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – www.prow.malopolska.pl

 

Formularz wniosku  o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie: Lokalnej Grupy Działania  Stowarzyszenie Piękna Ziemia Gorczańska oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania miejscowość Mszana Dolna, ul. Orkana 1 w godz. od 9.00 do 14.00

 

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi  146 160,94 EUR

indykatywnie  584 643,76 PLN (wyliczono po kursie 4 PLN/EUR).

Wysokość premii na jedną operację wynosi 100 000,00 zł 

 

Intensywność wsparcia 100 %

 

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów:

  1. Wniosek o przyznanie pomocy złożony na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami (w wersji papierowej i elektronicznej na płycie CD/DVD – w dwóch egzemplarzach).
  2. Uzasadnienie beneficjenta zgodności operacji z kryteriami wyboru.
  3. Dokumenty dotyczące przetwarzania danych osobowych – dotyczy osób fizycznych.

 

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem telefonu 516 346 984  w godz. od 9.00 do 14.00

 

DOKUMENTACJA APLIKACYJNA:

OGŁOSZENIE O NABORZE

1) Dokumenty LGD

Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Stowarzyszenia Piękna Ziemia Gorczańska

Lokalne kryteria wyboru operacji

Uzasadnienie beneficjenta z lokalnymi kryteriami

Procedura oceny i wyboru wniosków

Klauzule RODO – zgody na przetwarzanie danych osobowych RODO

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO WYTYCZNYCH

2)Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5z) –

Wzór wniosku w wersji 5z obowiązuje dla naborów ogłoszonych po 27 lipca 2022 r.

 

Wniosek​_o​_przyznanie​_pomocy​_-edytowalny

 

Wniosek​_o​_przyznanie​_pomocy​_- pdf

 

3) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5z)

Instrukcja​_do​_Wniosku​_o​_przyznanie​_pomocy​_

 

 Informacja​_dla​_nabywcy​_następcy​_

 

4) Biznesplan (wersja 5z)

Biznesplan​_192​_P​_5​_z- pdf

 

Biznesplan​_19​_2​_P​_5​_z – edytowalny

 

Tabele​_finansowe​_Biznesplan​_19​_2​_P​_5z -xlsx

 

Informacja​_pomocnicza​_Biznesplan​_19​_2​_P​_5z – pdf

6) Formularz umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu nabywcy Beneficjenta

Umowa​_o​_przyznaniu​_pomocy​_następcy​_prawnemu​_nabywcy​_Beneficjenta​ – pdf

 

Załącznik​_nr​_2​_Wykaz​_działek​_ewidencyjnych – pdf

 

Załącznik​_nr​_3​_Informacja​_o​_przetwarzaniu​_danych​_osobowych – pdf

 

Załącznik​_nr​_4​_Oświadczenie​_małżonka – pdf

 

Załącznik​_nr​_5​_Oświadczenie​_Beneficjenta – pdf

7) Formularz wniosku o płatność (wersja 5z i 4z)

Wniosek o płatność ​_P​_5z- pdf

 

Wniosek o płatność ​_P​_5z​_- edytowalny

 

Załącznik​_nr​_2​_Wykaz​_faktur​_lub​_dokumentów​_o​_równoważnej​_wartości​_dowodowej​_5z – xlsx

 

Instrukcja do wniosku o płatność ​_P​_5z – pdf

 

Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu  5z. – pdf

 

Informacja​_pomocnicza​_do​_Sprawozdania​_z​_Biznesplanu.pdf 

8) Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (pdf)

 

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (excel)

 

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji – pdf

PROJEKT MOWES - ANIMACJE DLA DZIECI PROJEKT MOVES - GASTROLUBOGOSZCZ PROJEKT MOVES -gastroOSPrzęt
Skip to content