Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie Piękna Ziemia Gorczańska
ul. Orkana 1, 34-730 Mszana Dolna
(Budynek przy światłach kierunek Lubomierz naprzeciwko cukierni Potaczek)
Godziny pracy biura: od 7:30 do 15:30

Zaproszenie Walne Zebranie Członków

 Zarząd Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Piękna Ziemia Gorczańska

serdecznie zaprasza na Zwyczajne Walne Zebranie Członków,

które odbędzie się dnia 21 czerwca 2024r. o godz. 16.00

w Sali Obrad Urzędu Gminy Mszana Dolna

 

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków i stwierdzenie prawomocności obrad
 2. Wybór przewodniczącego i protokolanta.
 3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 4. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) z działalności Zarządu LGD za 2023 rok;
 5. Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Zarządu LGD za 2023 rok oraz wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi LGD za 2023 rok;
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego i finansowego z pracy Zarządu LGD za 2023 rok i udzielenie absolutorium Zarządowi LGD za 2023 rok;
 7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady LGD za 2023 rok;
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady LGD za 2023 rok;
 9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej LGD za 2023 rok;
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej LGD za 2023 rok;
 11. Wybory Rady i Komisji Rewizyjnej LGD Stowarzyszenia Piękna Ziemia Gorczańska w związku z upływem kadencji
 12. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
 13. Zgłoszenie kandydatur na członków Rady LGD.
 14. Przeprowadzenie głosowania na członków Rady LGD w tym wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego
 15. Zgłoszenie kandydatur na członków Komisji Rewizyjnej LGD .
 16. Przeprowadzenie głosowania na członków Komisji Rewizyjnej LGD w tym wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego
 17. Ogłoszenie wyników wyboru Rady i Komisji Rewizyjnej oraz podjęcie uchwały przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
 18. Ustalenie wysokości składki członkowskiej na rok 2025 i podjęcie uchwały w tej sprawie.
 19. Wolne wnioski.
 20. Zakończenie posiedzenia.

 

Z uwagi na ważność podejmowanych uchwał liczymy na Państwa obecność

 

 W imieniu Zarządu

Rafał Kubowicz – Prezes

PROJEKT MOWES - ANIMACJE DLA DZIECI PROJEKT MOVES - GASTROLUBOGOSZCZ PROJEKT MOVES -gastroOSPrzęt
Skip to content