Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie Piękna Ziemia Gorczańska
ul. Orkana 1, 34-730 Mszana Dolna
(Budynek przy światłach kierunek Lubomierz naprzeciwko cukierni Potaczek)
Godziny pracy biura: od 7:30 do 15:30

Aktualności

2016-09-01 10:43:46

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego zaprasza na szkolenie dla potencjalnych beneficjentów poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” PROW 2014-2020. Termin szkolenia do wyboru.

Więcej informacji na stronie internetowej:

2016-09-01 08:56:27

WAŻNE

ZMIANA ROZPORZĄDZENIA Informujemy, że w dniu 25 sierpnia zostało podpisane rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, a w dniu 26 sierpnia – przekazane do publikacji w Dzienniku Ustaw (najpóźniejsza data ogłoszenia – 02.09.2016 r.)
2016-08-30 10:51:31

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pracy Zarząd Stowarzyszenia Piękna Ziemia Gorczańska  z siedzibą 34-730 Mszana Dolna, ul. Spadochroniarzy 6 pok. 45 ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:   SPECJALISTA DO SPRAW PROJEKTÓW 1. Wymiar czasu pracy: Pełny etat 2. Miejsce wykonywania pracy: Siedziba biura Stowarzyszenia ul. Spadochroniarzy 6, 34-730 Mszana Dolna 3. Wymagane kwalifikacje na stanowisku: Wykształcenie: wyższe Praktyka zawodowa: co najmniej 2 letni staż w pracy biurowej,  w tym roczne doświadczenie w pozyskiwaniu i zarządzaniu funduszami unijnymi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich   Wymagania konieczne:
 • znajomość przepisów prawnych krajowych i unijnych oraz programów operacyjnych dotyczących w szczególności okresu programowania PROW 2014-2020,
 • posiadanie wiedzy na temat funkcjonowania Lokalnych Grup Działania,
 • praktyczna umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office: Word, Excel, PowerPoint),
 • bardzo dobra organizacja pracy, samodzielność i zaangażowanie,
 • komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów,
 • wysoka kultura osobista,
 • swoboda wyrażania myśli w formie ustnej i pisemnej.
 • znajomość ustawy o stowarzyszeniach,
 • znajomość procedur administracyjnych,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
 • niekaralność oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
Wymagania pożądane
 • Prawo jazdy kat. B
 • doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z obsługą klienta,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dyspozycyjność – gotowość do wyjazdów i pracy w weekendy,
Wymagane dokumenty i oświadczenia
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
Zakres obowiązków
 • prowadzenie doradztwa obejmującego udzielanie informacji dotyczących przedsięwzięć zaplanowanych w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność potencjalnym Wnioskodawcom w ramach ogłaszanych konkursów.
 • pełna obsługa wniosków składanych w ramach „Grantów”,
 • Realizacja działań w zakresie animacji lokalnej i współpracy przewidzianych w Planie komunikacji stanowiącym załącznik do Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność,
 • organizacja pracy Rady Stowarzyszenia oceniającej operacje,
 • przygotowywanie raportów z udzielonego doradztwa na podstawie ankiet monitorujących lub notatek,
 • monitorowanie podpisywania i realizacji umów,
 • przygotowanie sprawozdań z realizacji LSR dla Zarządu,
 • poszukiwanie możliwości dofinansowania dla projektów Stowarzyszenia,
 • prowadzenie doradztwa dla beneficjentów w sprawie warunków i możliwości otrzymania dofinansowania;
 • pełna obsługa wniosków składanych w ramach „Grantów”, oraz operacji własnych realizowanych w ramach LSR,
 • udział w wydarzeniach promocyjnych i informacyjnych w ramach PROW 2014-2020,
 • inne zadania zlecone przez Prezesa i Dyrektora Biura
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie biura Stowarzyszenia lub przesłać pocztą na adres: ul. Spadochroniarzy 6, 34-730 Mszana Dolna, w terminie do 12 września 2016 roku, w kopercie z dopiskiem: „DOTYCZY NABORU NA STANOWISKO SPECJALISTY DO SPRAW PROJEKTÓW” W przypadku ofert przesyłanych pocztą, za datę złożenia ofert przyjmuje się datę doręczenia przesyłki do biura. Oferty złożone po terminie odsyłane są do nadawcy. Aplikacje, które wpłyną do Stowarzyszenia po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Piękna Ziemia Gorczańska z siedzibą ul. Spadochroniarzy 6, 34-730 Mszana Dolna, zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”. Jednocześnie informujemy, że lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu, oraz informacja o osobach zakwalifikowanych do kolejnego etapu naboru- rozmowy kwalifikacyjnej,  będą umieszczona na stronie internetowej Stowarzyszenia www.lgd.mszana.pl (z podaniem imion, nazwisk oraz miejsc ich zamieszkania). Z osobami zakwalifikowanym zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. Informacja o wynikach naboru na stanowisko będzie umieszczona na stronie internetowej Stowarzyszenia www.lgd.mszana.pl z podaniem imion, nazwisk oraz miejsc ich zamieszkania).  

Zarząd Stowarzyszenia Piękna Ziemia Gorczańska

2016-08-25 12:34:42

BIURO NIECZYNNE

W związku z wyjazdem na szkolenie dnia 23.08.2016 r. biuro Stowarzyszenia będzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.

PROJEKT MOWES - ANIMACJE DLA DZIECI PROJEKT MOVES - GASTROLUBOGOSZCZ PROJEKT MOVES -gastroOSPrzęt