Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie Piękna Ziemia Gorczańska
ul. Orkana 1, 34-730 Mszana Dolna
(Budynek przy światłach kierunek Lubomierz naprzeciwko cukierni Potaczek)
Godziny pracy biura: od 7:30 do 15:30

Nabór 9/2022

2022-12-02 14:07:18

9/2022

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOWARZYSZENIE PIĘKNA ZIEMIA GORCZAŃSKA

działająca na terenie: Gmin: Mszana Dolna i Niedźwiedź oraz Miasta Mszana Dolna

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operację z zakresu: zgodnie z § 2 rozporządzenia wdrażanie LSR

wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych i/lub

zachowania dziedzictwa lokalnego i/lub

promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wsparcie udzielane jest: w formie REFUNDACJI.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od  19 grudnia 2022 do 5 stycznia 2023

 

Wnioski w dwóch egzemplarzach należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Piękna Ziemia Gorczańska miejscowość: Mszana Dolna, ul. Orkana 1,  w godzod 9.00 do 12:30,

 

Zakres tematyczny operacji:

PRZEDSIĘWZIĘCIE NR 1.2.6 OZNAKOWANIE I PROMOCJA MIEJSC WAŻNYCH DLA MIESZKAŃCÓW OBSZARU LGD

Wskaźniki produktu – Liczba wydarzeń/zadań związanych z miejscami ważnymi dla mieszkańców – 3 szt.

Wskaźnik rezultatu – Liczba uczestników wydarzeń/zadań związanych z miejscami ważnymi dla mieszkańców

Cel ogólny – I. Piękna i przedsiębiorcza Ziemia Gorczańska

Cel szczegółowy  –1.2 Wsparcie społeczności lokalnej

Dodatkowe warunki udzielenia wsparcia:

 • Realizacja operacji własnej musi dotyczyć całego obszaru LSR
 • Operacja realizuje co najmniej 3 wydarzenia/zadania związane z miejscami ważnymi dla mieszkańców obszaru LGD.

 Warunki udzielenia wsparcia:

 1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu,
 2. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)
 3. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.
 4. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020

Kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie LGD – www.lgd-mszana.pl oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 60% tj. 18 punkty możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów tj. 30 punktów

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – www.prow.malopolska.pl

Formularz wniosku  o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie: Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Piękna Ziemia Gorczańska oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania miejscowość Mszana Dolna, ul. Orkana 1 w godz. od 9.00 do 12:30

 

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 12 500,00 EUR

         indykatywie 50 000 PLN (wyliczono po kursie 4 PLN/EUR)

 

Min. całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 000,00 zł

 

Poziom dofinansowania

 • do 63,63 % dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych
 • do 98 % dla innych

 

Podmioty uprawnione do otrzymania wsparcia

– zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 poz. 1570 z późniejszymi zmianami)

 

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów:

 1. Wniosek o przyznanie pomocy złożony na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami (w wersji papierowej i elektronicznej na płycie CD/DVD – w dwóch egzemplarzach).
 2. Uzasadnienie beneficjenta zgodności operacji z kryteriami wyboru.
 3. Dokumenty dotyczące przetwarzania danych osobowych – dotyczy osób fizycznych

 

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem telefonu 18/2676238

w godz. od 8.30 do 14.30

 

Dokumenty LGD:

OGŁOSZENIE O NABORZE

Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Stowarzyszenia Piękna Ziemia Gorczańska

Lokalne kryteria wyboru operacji

Uzasadnienie zgodności beneficjenta z lokalnymi kryteriami

Procedura oceny i wyboru operacji

Oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych RODO

Klauzule RODO

Formularz de minimis

Załącznik nr 2 do Karty oceny zgodności z LSR

 

DOKUMENTACJA APLIKACYJNA:

Umowa​_19.2​_inne​_wł​_9z Umowa​_192​_inne​_wł​_wer​_9z.pdf 0.57MB  PDF

Umowa​_19.2​_inne​_wł​_wer​_9z Umowa​_192​_inne​_wł​_wer​_9z.docx 0.12MB WORD

zał​_nr​_1​_ZRF​_19.2​_inne​_wł​_umowa​_9z zał​_nr​_1​_ZRF​_192​_inne​_wł​_umowa​_9z.pdf 0.13MB PDF

zał​_nr​_1​_ZRF​_19.2​_inne​_wł​_umowa​_9z zał​_nr​_1​_ZRF​_192​_inne​_wł​_umowa​_9z.xlsx 0.02MB EXCEL

zał​_nr​_2​_wykaz działek​_umowa​_9z zał​_nr​_2​_wykdziałek​_umowa​_9z.pdf 0.08MB PDF

zał​_nr​_2​_wyk.działek​_umowa​_9z zał​_nr​_2​_wykdziałek​_umowa​_9z.xls 0.05MB EXCEL

zał​_nr​_3​_kary​_umowa​_9z zał​_nr​_3​_kary​_umowa​_9z.pdf 0.24MB PDF

zał​_nr​_3​_kary​_umowa​_9z zał​_nr​_3​_kary​_umowa​_9z.docx 0.04MB WORD

zał​_nr​_3a​_kary​_umowa​_9z zał​_nr​_3a​_kary​_umowa​_9z.pdf 0.31MB PDF

zał​_nr​_3a​_kary​_umowa​_9z zał​_nr​_3a​_kary​_umowa​_9z.docx 0.03MB WORD

zał​_nr​_5​_IMRB​_IPRO​_19.2​_I​_W​_umowa​_9z zał​_nr​_5​_IMRB​_IPRO​_19.2​_I​_W​_umowa​_9z.pdf 0.18MB PDF

zał​_nr​_5​_IMRB​_IPRO​_192.​_I​_W​_umowa​_9z zał​_nr​_5​_IMRB​_IPRO​_192​_I​_W​_umowa​_9z.xlsx 0.12MB EXCEL

zał​_nr​_6​_Oświadcz​_o​_wyraż​_zgody​_umowa​_9z zał​_nr​_6​_Oświadcz​_o​_wyraż​_zgody​_umowa​_9z.pdf 0.22MB PDF

zał​_nr​_6​_Oświadcz​_o​_wyraż​_zgody​_umowa​_9z zał​_nr​_6​_Oświadcz​_o​_wyraż​_zgody​_umowa​_9z.docx 0.03MB WORD

zał​_nr​_7​_Oświadczenie​_małż​_rozdziel​_umowa​_9z zał​_nr​_7​_Oświadczenie​_małż​_rozdziel​_umowa​_9z.pdf 0.21MB PDF

zał​_nr​_7​_Oświadczenie​_małż​_rozdziel​_umowa​_9z zał​_nr​_7​_Oświadczenie​_małż​_rozdziel​_umowa​_9z.docx 0.03MB WORD

zał​_nr​_8​_Oświadczenie​_współwł​_umowa​_9z zał​_nr​_8​_Oświadczenie​_współwł​_umowa​_9z.pdf 0.21MB PDF

zał​_nr​_8​_Oświadczenie​_współwł​_umowa​_9z zał​_nr​_8​_Oświadczenie​_współwł​_umowa​_9z.docx 0.03MB WORD

zał​_nr​_9​_Deklaracja​_małżo​_współwł​_wyraż​_zgody​_umowa​_9z zał​_nr​_9​_Deklaracja​_małżo​_współwł​_wyraż​_zgody​_umowa​_9z.pdf 0.21MB PDF

zał​_nr​_9​_Deklaracja​_małżo​_współwł​_umowa​_9z zał​_nr​_9​_Deklaracja​_małżo​_współwł​_umowa​_9z.docx 0.03MB WORD

zał​_nr​_10​_RODO​_umowa​_9z zał​_nr​_10​_RODO​_umowa​_9z.pdf 0.17MB PDF

zał​_nr​_10​_RODO​_umowa​_9z zał​_nr​_10​_RODO​_umowa​_9z.docx 0.03MB WORD

 

3.Formularz wniosku o płatność (wersja 5z)

Wniosek o płatność​_5z WoP​_19​_2​_IW​_5z.pdf 0.47MB PDF

Wniosek o płatność​_5z​_edytowalny WoP​_19​_2​_IW​_5z​_edt.xlsx 0.16MB EXCEL

Dodatkowy arkusz dla współwnioskujących​_5z WoP​_19​_2​_IW​_5z​_ark​_wspolwn​_edytow.pdf 0.19MB PDF

Dodatkowy arkusz dla współwnioskujących​_5z​_edytowalny WoP​_19​_2​_IW​_5z​_ark​_wspolwn​_edytow.xlsx 0.07MB EXCEL

Instrukcja do wniosku o płatność​_5z 1​_IWoP​_19​_2​_I​_W​_5z.pdf 0.96MB PDF

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących​_4z​_edytowalny WoP​_19​_2​_I​_4z​_ark​_wspolwn.xlsx 0.04MB EXCEL

 

3.  Formularz umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy

Umowa​_o​_przyznaniu​_pomocy​_następcy​_prawnemu​_nabywcy​_Beneficjenta​_19.2​_inne Umowa​_o​_przyznaniu​_pomocy​_następcy​_prawnemu​_nabywcy​_Beneficjenta​_19.2​_inne.pdf 0.19MB PDF

Zał​_nr​_2​_Wykaz​_działek Zał​_nr​_2​_Wykaz​_działek.pdf 0.14MB PDF

Zał​_nr​_3​_Informacja​_o​_przetwarzaniu​_danych​_osobowych Zał​_nr​_3​_Informacja​_o​_przetwarzaniu​_danych​_osobowych.pdf 0.17MB PDF

Załącznik​_nr​_4​_Oświadczenie​_małżonka Załącznik​_nr​_4​_Oświadczenie​_małżonka.pdf 0.21MB PDF

Zał​_nr​_5​_Oświadczenie​_Beneficjenta​_o​_niepozostawaniu​_w​_związku Zał​_nr​_5​_Oświadczenie​_Beneficjenta​_o​_niepozostawaniu​_w​_związku.pdf 0.21MB PDF

Zał​_nr​_6​_Oświadczenie​_Współwłaściciela​_o​_niepozostawaniu​_w​_związku Zał​_nr​_6​_Oświadczenie​_Współwłaściciela​_o​_niepozostawaniu​_w​_związku.pdf 0.21MB PDF

Zał​_nr​_7​_Deklaracja​_małżonka Zał​_nr​_7​_Deklaracja​_małżonka.pdf 0.21MB PDF

 

4. Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji IMBP​_IPRO​_19​_2​_5z​_20210510.xlsx 0.12MB EXCEL

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji IMBP​_IPRO​_19​_2​_5z​_20210510.pdf 0.38MB PDF

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji IP​_IMBP​_IPRO​_19​_2​_I​_P​_20191004.pdf 0.52MB PDF

 

5. Wskazówki dla użytkowników formularzy wniosków przygotowanych w formacie MS Excel

Wskazowki​_Do​_Formularzy​_Wnioskow​_XLSX Wskazowki​_Do​_Formularzy​_Wnioskow​_XLSX.odt 6.37MB EXCEL

PROJEKT MOWES - ANIMACJE DLA DZIECI PROJEKT MOVES - GASTROLUBOGOSZCZ PROJEKT MOVES -gastroOSPrzęt
Skip to content